නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශයීය වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

Welcome To Ministry Of Resettlement
Sri Lanka.

மீள்குடியேற்ற அமைச்சின் இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.