නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශය වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිලිගනිමු

WELCOME TO MINISTRY OF RESETTLENMENT
SRI LANKA.

மீள்குடியேற்ற அமைச்சின் இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.